UNHCR – Agencja ds. Uchodźców ONZ, z zaniepokojeniem odnotowuje, iż narastające konflikty, spadek poczucia bezpieczeństwa, pandemia koronowirusa oraz nieustannie pogarszające się warunki ekonomiczne, potęgują zjawisko handlu dziećmi oraz prowadzą do przymusowej rekrutacji przez grupy zbrojeniowe Mali.

Według raportu  opublikowanego przez Global Protection Cluster, pod kierownictwem UNHCR, w pierwszej połowie bieżącego roku udokumentowano wzrost liczby dzieci rekrutowanych do działań wojennych (230 przypadków), w porównaniu do roku poprzedniego (215 przypadków).

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zamknięcia szkół, co jawi się główną przyczyną handlu dziećmi w celach zarobkowych. Małoletni sprzedawani są do kopalń złota, zaś zyski pochodzące z ich pracy kierowane są bezpośrednio do rekrutujących sił zbrojnych, które zagrabione środki lokują w handel bronią, finansowanie przemocy oraz dla celów osobistych.

„Jesteśmy świadkami jednego z najbardziej rażących naruszeń praw człowieka w Sahelu, wywołanego pogorszeniem się sytuacji społeczno-gospodarczej, narastającymi konfliktami wewnętrznymi oraz pandemią COVID-19” – podkreśliła Zastępca Wysokiego Komisarza UNHCR ds. Ochrony, Gillian Triggs.

UNHCR apeluje o zwiększenie wsparcia na rzecz zapobiegania zjawisku handlu ludźmi, zapewnienie ochrony osobom najbardziej narażonym, udzielanie wsparcia ofiarom i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców karygodnych czynów.

Raport GPC ostrzega, iż pomimo wzrostu odnotowanych przypadków naruszeń praw człowieka, w tym przemocy uwarunkowanej płcią, handlu ludźmi i rekrutacji dzieci do celów wojennych; ​​prawie 40 milionów wewnętrznie przesiedlonych oraz dotkniętych konfliktami ofiar, może nie otrzymać wsparcia na skutek niewystarczającego finansowania.

Według raportu GPC, zaledwie 25% z tegorocznych funduszy zostało przeznaczonych na ochronę osób zagrożonych kryzysem humanitarnym

Źródło