Kochani, zachęcamy do mobilizacji wszystkich sił duchowych – dzisiaj ostatni dzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Natomiast jutro jesteśmy zaproszeni do postu w intencji pokoju na Ukrainie. Apel w tej sprawie skierowali do nas katoliccy biskupi Polski i Ukrainy: 

 

 

 

APEL

KATOLICKICH BISKUPÓW POLSKI I UKRAINY
O POSZUKIWANIE DIALOGU I POROZUMIENIA

W CELU ZAŻEGNANIA NIEBEZPIECZEŃSTWA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Z niepokojem przyjmujemy informacje o tym, iż ostatnie serie rozmów między Rosją a
Zachodem nie doprowadziły do porozumienia. W swoich wystąpieniach przywódcy wielu
państw wskazują na zwiększanie presji ze strony rosyjskiej wobec Ukrainy, u której granic
masowo gromadzone jest uzbrojenie i wojsko. Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, iż
Federacja Rosyjska – naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy –
odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego.
Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy środkowo-wschodniej oraz całego kontynentu
europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu
pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy.

1. Reżimy totalitarne XX wieku przyniosły światu tragiczne doświadczenia wojen oraz
terroru politycznego, lekceważąc autorytet Boga. W imię fałszywych ideologii skazywano na
zagładę całe narody, niszczono poszanowanie godności osoby ludzkiej a istotę sprawowania
władzy politycznej sprowadzano wyłącznie do przemocy.

Także i dzisiaj chcemy wyraźnie podkreślić, iż każda wojna jest nieszczęściem i nie może być
nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych. Nigdy nim nie
była i nigdy nie będzie, ponieważ rodzi ona nowe, poważniejsze konflikty. Gdy wybucha wojna,
staje się „bezsensowną rzezią”, „ryzykiem, od którego nie ma odwrotu”, która niszczy
teraźniejszość i zagraża przyszłości ludzi: „Przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić
wszystko”. W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką ludzkości. Jest wyrazem
barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym narzędziem rozwiazywania nieporozumień. Papież
Paweł VI podczas swojego wystąpienia na Sesji Konferencji Rozbrojeniowej ONZ w 1978 r.
nazwał wojnę „irracjonalnym i niemożliwym do zaakceptowania środkiem regulowania sporów
między państwami”.

„Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia całych miast lub też
większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi,
zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie” (Gaudium et spes, 80).
„Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów i jego powszechnymi zasadami,
podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by
usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu czy mniejszości
etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmiertelny. Istnieje moralny obowiązek stawiania
oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo (KKK 2313).

2. Poszukiwanie alternatywnych wobec wojny sposobów rozwiązywania
międzynarodowych konfliktów stało się dzisiaj niezwłoczną potrzebą, gdyż przerażająca siła
narzędzi zniszczenia dostępnych nawet średnim i małym mocarstwom, oraz coraz silniejsze
powiązania istniejące między narodami całej ziemi utrudniają dziś czy wręcz praktycznie
uniemożliwiają ograniczenie skutków konfliktu. Nauczeni doświadczeniem poprzednich
pokoleń zwracamy się więc z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych.
Zachęcamy przywódców do niezwłocznego wycofania się z drogi stawiania ultimatum i
wykorzystywania innego państwa, jako karty przetargowej. Wszelkie rozbieżności interesów
winny być rozwiązywane nie przy użyciu broni, ale na drodze porozumień . Wspólnota
międzynarodowa winna solidarnie połączyć swoje wysiłki i aktywnie wesprzeć wszystkimi
możliwymi sposobami będące w zagrożeniu społeczeństwo.

3. W imieniu własnym i naszych wspólnot przypominamy, iż „popieranie pokoju w świecie
jest nieodłącznym elementem posłannictwa, przez które Kościół kontynuuje zbawcze dzieło
Chrystusa na ziemi. Kościół jest bowiem „w Chrystusie ‘sakramentem’, czyli znakiem i
narzędziem pokoju w świecie i dla świata. Budowanie prawdziwego pokoju jest wyrazem
chrześcijańskiej wiary w miłość Boga do każdego człowieka. Z wyzwalającej wiary w miłość
Boga pochodzi nowa wizja świata i nowy sposób podejścia do bliźniego, niezależnie od tego, czy
jest on pojedynczą osobą, czy całym narodem: to wiara natchniona przez pokój, który Chrystus
pozostawił swoim uczniom (J 14,27), przemienia i odnawia życie (KNSK, 516). Fundamentem
relacji międzyludzkich kultury judeochrześcijańskiej są wartości: wiary, nadziei i miłości a także
prawdy, piękna i dobra bez których nie ma i nie będzie trwałej pokojowej przyszłości. Obecna
sytuacja, domaga się od chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej pełnej odpowiedzialności
za teraźniejszość i przyszłość naszego kontynentu oraz gotowości ponoszenia ofiar w obronie
wspólnoty rodzinnej, narodowej i państwowej.

4. W związku z tym zapraszamy wszystkich do połączenia się we wspólnej modlitwie: „Boże
ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest
pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa
Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i
pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie
więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny –
kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna […], która zagraża Twoim
stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy
narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania
wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż
gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. (św. Jan
Paweł II).

 

Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
p.o. Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy
Arcybiskup Eugeniusz Popowicz
Metropolita Przemysko-Warszawski
Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
Biskup Nił Łuszczak
Administrator Apostolski sede vacante
Greckokatolickiej Eparchii Mukaczewskiej

sui iuris

Kijów – Warszawa – Lwów – Użhorod, dnia 24 stycznia 2022 roku