Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

I. Administrator danych osobowych
II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
III. Pochodzenie danych
IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
V. Cel przetwarzania danych
VI. Przekazanie danych osobowych
VII. Czas przetwarzania danych osobowych
VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
IX. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
X. Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Jezuickie Centrum Społeczne “W Akcji”z siedzibą w

Warszawie, ul. Rakowiecka 61, wpisaną do rejestru organizacji non-profit

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przed Sąd Rejonowy Warszawa NIP: 521 377 43 95,

REGON: 040018121-00133, zwanym dalej Administratorem lub wakcji.org.

 

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Email: [email protected]
 2. Poczta: ul.Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

 

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowych

[STRONY WWWWAKCJI.ORG]. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika,

zakup towaru, usługi, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem

obsługi klienta, etc.

 

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

 1. Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane e-mail, imię i nazwisko, adres do

wysyłki oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych

uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne

dane osobowe i adresowe.

 1. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz

zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

 1. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze

względów podatkowych, czy rachunkowych.

 

V. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania

zawartej umowy w szczególności:

a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.

– Rejestracja konta użytkownika.

– Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

b) Dokonania płatności związanych z transakcją.

– Wystawienie dokumentów księgowania.

c) Kontaktu z Administratorem wakcji.org

– Obsługi transakcji.

– Przyjmowania sugestii.

– Rozpatrywania reklamacji.

– Rozwiązywania problemów technicznych.

d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie

oferty oraz zarządzanie aktywnością.

e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania

kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach

usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

f) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych

usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.

g) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne

kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

 1. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w

tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

 1. Ze względu na prawnie uzasadniony interes www.wakcji.org dane osobowe są przetwarzane

również w celu:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

e) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z

realizacją umowy.

f) Archiwizacji danych.

 

VI. Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez wakcji.org oraz wybranych partnerów do

realizacji wskazanych wyżej celów.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych wakcji.org odbywa się

na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o

ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania

również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i

Skarbowym etc.).

 1. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o

odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych

osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

 1. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje

dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

 

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych

osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących

administratorowi danych i w stosunku do niego.

 1. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania

oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10

lat od zakończenia obowiązywania umowy.

 1. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji

podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami

w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

 1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu

dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane

przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny

sposób wpływać na sytuację użytkownika.

 

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 1. Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych

podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na

prawa i wolności innych.

b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub

nieaktualności.

c) Usunięcia danych.

– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się

wiązać z rozwiązaniem umowy .

d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane

osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane

osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu

dostarczono te dane osobowe.

f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na

podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony

przez szczególna sytuację osoby.

 1. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres [email protected]

b) Na adres: ul.Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

c) Osobiście w siedzibie Administratora.

 1. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie

do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań

lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.

Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o

przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

 1. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie

pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.

 1. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w

szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę

wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach

odmówić podjęcia działań.

 1. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w

odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty

na rachunku bankowym.

 1. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

X. Organ nadzorczy i skargi

 1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia

skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2